نصب و راه اندازی کنتور آلتراسونیک بر روی خط انتقال آب انزلی
مدیر امور آبفای بندرانزلی از نصب و راه اندازی کنتور آلتراسونیک بر روی خط انتقال آب شرب این شهرستانبه منظور ثبت و کنترل آب ورودی انزلی خبر داد.
محمود امیریدر گفت وگو با ایسنا منطقه گیلان، از نصب و راه اندازی کنتور آلتراسونیک بر روی خطانتقال آب شرب این شهرستان به منظور ثبت و کنترل آب ورودی انزلی خبر داد.
مدیر امور آبفایبندرانزلی افزود: برای نخستین بار طی چند دهه گذشته یک دستگاه کنتور الکترونیکی آلتراسونیک(دبی سنج) بر روی خط انتقال آب شهرستان در دروازه ورود به شهر واقع در جنب پل طالبآباد نصب و راه اندازی شد.
وی ادامه داد:این دستگاه با دقت بسیار زیاد و از طریق شرکت فناوریهای نوین سلیمان و با صرف هزینه۸۰ میلیون ریال و از اعتبارات تملک دارایی خریداری و توسط کارشناس ابزار دقیق امور،نصب و راه اندازی شد.
امیری همچنین یادآورشد: با انجام این عملیات امکان ثبت لحظه ای میزان آب ورودی به شهر، برنامه ریزی و کنترلتولید میسر خواهد شد.