اختصاصی/قلعه نویی: وعده ها عملی شود سال خوبی پیش رو خواهد بود

به گزارش اختصاصی Malavan.ir در تمرین عصر امروز تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ،امیر قلعه نویی سرمربی جدید ملوانان با حضور رییس پلیس امنیت استان گیلان درآخر به سر تمرین ملوانان در بندر انزلی آمد.

اﻣﻴﺮﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻲ در ابتدا عنوان کرد: ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻴﻤﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﻠﻮاﻥ اﺳﺖ را دارد و ﺑﺪﻭﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ و عدم ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻧﻢ ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺩﺭﻳﻢ ﺭا ﺛﺒﺎﺕ ﻛﺮﺩﻡ.

ﻭﻱ ادامه داد: ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪﻥ وعده هایی ﻛﻪ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪﻩ است ﻗﻮﻝ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﻮﻱ ﺳﭙﻴﺪ اﻧﺰﻟﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭاﺯ ﻛﻨﺪ و شخصا ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺭا ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ و اﻓﺘﺨﺎﺭﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺭاﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻡ و همچنین ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻠﻮاﻥ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﺠﺮﺑﻪ خواهد کرد.

سرمربی جدید ملوانان به موضوعات مالی اشاره کرد و تصریح کرد: ﺁﻧﭽﻪ دﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺩاﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺗﻴﻢ اﺳﺖ و از سوی دیگر ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ و اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺮاﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻘﺘﺪﺭاﻧﻪ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻱ ﺩﺭ پایان در مورد بازار نقل و انتقالات ملوان گفت: کادر ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ هفته ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ و اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ تیم است و ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اگر یک هافبک بازی ساز به تیم اضافه شود ﺗﻴﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ خواهد شد.

گفتنی اﺳﺖ ملوانان ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺩا (ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ) ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺭاﻫﻲ ﺗﻬﺮاﻥ خواهند شد و در هفته آتی دو دیدار تدارکاتی درتهران و انزلی برگزار خواهند کرد.

تهیه و تنظیم: دانیال ابراهیمی

IMG_3059